Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Bevezetés

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket Szabó Nikoletta és Biró Zoltán E.V (a továbbiakban: „Vállalkozók”) mint adatkezelők által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

A személyes adatait a Vállalkozók részére bármely módon megadó, illetve a Vállalkozókkal szerződéses jogviszonyban álló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Vállalkozók a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezelik.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait.

 

Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogykülön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezéseket, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

Internetes felhasználás:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Vállalkozók által üzemeltetett valamennyi honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül megadott személyes adatok kezelésére is.

A Vállalkozók a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, GDPR, betartásával jár el.

 

2. Fogalmak

1.1.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

1.2.adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

1.3.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

1.4.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-férhetővé tétele.

 

1.5.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

1.6.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

1.7.hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

1.8.Vállalkozók jelenti:

Név: Szabó Nikoletta E.V

Székhely: 4025 DEBRECEN PÁSTI UTCA 2. 1.em. 5.ajtó.

Postacím: 4025 DEBRECEN PÁSTI UTCA 2. 1.em. 5.ajtó
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 52794335
Adószám: 69166402-1-29
Üzemeltető e-mail címe: niki@rocketing.hu

és

Név: Biró Zoltán E.V

Székhely:

Postacím:

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:
Adószám:
Üzemeltető e-mail címe:

1.9.Info tv.:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.10.személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatkülönösen a Felhasználó neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

 

1.11.tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

2. Az adatkezelő személye

2.1.  Az adatkezelő személye Szabó Nikoletta és Biró Zoltán E.V

 

2.2. Adatkezelés jogalapja

2.3.  A Vállalkozók általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.4. Honlapok esetén a  Felhasználó személyes adatai megadásával,  a  Vállalkozók Honlapja használatával, Honlapján történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

2.5.        A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár a Vállalkozók akár harmadik személyek irányába.

 

2.6.        A Vállalkozók a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzik. A Vállalkozók nem felelősek a Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

 

3. Adatkezelés célja

3.1.     A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Vállalkozók által nyújtott valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás a termékekről vagy szolgáltatásokról, illetve speciális ajánlatokról (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, számlázás valamint – amennyiben a Felhasználó panasszal élt – panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

 

3.2.        Amennyiben a Felhasználó a személyes adatait nem egy adott szolgáltatás igénybe-vételével kapcsolatban, hanem egyéb módon (például nyereményjáték, vagy feliratkozás útján) adta meg személyes adatait, úgy az adatkezelés célja a fentieken felül az adatfelvétel eredeti céljának megfelelő ügyintézés.

 

3.3.        A fenti célok érdekében a Vállalkozók a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

 

4. A kezelt adatok köre

4.1.       A vállalkozók, a Felhasználó által a Vállalkozók rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve az adott akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez szükséges rovatokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat a Cégcsoport részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, életkor, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

 

4.2.        A Vállalkozók egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a Vállalkozók a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a Vállalkozók marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

 

Adatkezelésre jogosult személyek: Szabó Nikoletta és Biró Zoltán E.V.

 

4.3.        Ugyanezen okokból a Vállalkozók eltárolhatnak bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12.5. pontot).

 

4.4.        Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

 

5. Az adatkezelés ideje

5.1.        A Vállalkozók a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

 

Honlap használata esetében a Vállalkozók a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó, vagy Vállalkozók általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

 

5.2.A Vállalkozók a személyes adatokat minden esetben törlik, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

 

 1.  Az adatkezelés egyéb jellemzői

6.1.        A Vállalkozók a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelik.

 

6.2.        Amennyiben a Vállalkozók a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.3.        Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

 

6.4.        A Vállalkozók tájékoztatják a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

 

 1. a) a Vállalkozókra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. b) a Vállalkozók vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.5.        Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Cégcsoport részére.

 

6.6.        Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak megadásához a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

 

6.7.        A Vállalkozók nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában őket  megtéveszti.

 

6.8.        Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzá-járulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

6.9.        Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Vállalkozók mint adatkezelők a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az:

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) a Vállalkozók vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.10.       Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozott, általa átadott személyes adatok tekintetében.

 

6.11.       Honlapok használata esetén a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a Cégcsoport semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1.  Adatfeldolgozás

7.1.        A Vállalkozók fenntartják a jogukat arra, hogy adatfeldolgozót vegyenek igénybe, melynek személyéről a Vállalkozók jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatják a Felhasználókat.

 

7.2.        Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Vállalkozók rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Cégcsoport rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

 1.  Adattovábbítás

8.1. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozók a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében Szabó Nikoletta és Biró Zoltán E.V-k jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

 

8.2. A Felhasználó a honlapon elérhető szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozók a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében a Vállalkozók a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

 

9 .  Adatbiztonság

9.1.        A Vállalkozók kötelezik magukat, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodnak az adatok biztonságáról.

 

9.2.        A Vállalkozók az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

9.3.        A Vállalkozók és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Vállalkozó és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Vállalkozóknak.

 

9.4.        A Vállalkozók kötelezik magukat arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Vállalkozók általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Vállalkozók nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

 

 1.  Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

10.1.       A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

 

10.2.       A Felhasználó kérelmére a Vállalkozók tájékoztatást adnak a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

10.3.       A Vállalkozók a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

 

10.4.       Az adatokkal kapcsolatos tájékoztatás ingyenes.

 

10.5.       A Felhasználó tájékoztatását a Vállalkozók csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében 1, valamint a 19. §-ban 2 meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

10.6.       A tájékoztatás megtagadása esetén a Vállalkozók írásban közlik a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.7.       Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Vállalkozók rendelkezésére áll, a személyes adatot a Vállalkozók helyesbítik.

 

10.8.       A személyes adatot a Vállalkozók törlik, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

1Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

 c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

 e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

2  Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munka-jogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 1. f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;
 1. g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy a Vállalkozók törlik.

10.9.       Törlés helyett a Vállalkozók zárolják a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

10.10.     A Vállalkozók megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

10.11.     A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Vállalkozók a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Vállalkozók továbbította. Az értesítést a Vállalkozók mellőzik, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

10.12.     Ha a Vállalkozók az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Vállalkozók tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

10.13.     A Felhasználó jogosult a Vállalkozókat arra kérni, hogy személyes adatait a Vállalkozók ne használják fel marketing célokra.

 

10.14.     Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Vállalkozók felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglaltak és a Vállalkozók mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.

10.15.     A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

 

10.16.        Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult  az általa a Vállalkozók rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban;

 

jogosult más adatkezelőhöz továbbítani;

 

kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható;

kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

 

11.Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

11.1.       A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Vállalkozókra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 1. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2.       A Vállalkozók a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

11.3.       Ha a Vállalkozók az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

11.4.       Ha a Felhasználó a Vállalkozók döntésével nem ért egyet, illetve ha a Vállalkozók a fenti határidőt elmulasztják, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

11.5.Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében. Amennyiben a weboldal cookie-kat használ, a Felhasználó látni fog egy felugró ablakot, ahol ezt elfogadni vagy elutasítani tudja. Abban az esetben, ha ez a felugró ablak nem jelenik meg a weboldalon, a Vállalkozók NEM alkalmazzák a sütiket.

 

11.6.A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

 

12.A Vállalkozók által használható cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használhat:

12.1.      Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookiek, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja.

A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookiek elengedhetetlenek.

 

12.2.       Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében a Vállalkozók állandó (persistent) cookie-kat is használnak (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookiek minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookieknak is hívják.

 

12.3.Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából a Vállalkozók harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

 

12.4.Webjelzők és pixelek

A Honlap és Vállalkozók e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb mint 1×1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

 

12.5. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookiek használatát letiltja.

 

 1. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

13.1.       Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

 

14. Kapcsolat

14.1.       Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen.

 

E-mail: hello@rocketing.hu

Dátum: 2018 Október