Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Szabó Nikoletta és Biró Zoltán egyéni vállalkozók – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.rocketing.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A jelen “ÁSZF” érvényes 2018. október 1-től visszavonásig.

A honlap üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója:

Név: Szabó Nikoletta egyéni vállalkozó
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19 6/52
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19 6/52
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 52794335
Adószám: 69166402-1-35
Üzemeltető e-mail címe: niki@rocketing.hu

Bankszámla száma (IBAN): HU68 1160 0006 0000 0000 5767 9464
Swift/BIC kód: GIBAHUHB
Telefonszám: +36 20 499-4878

és

Név: Biró Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 4400 NYÍREGYHÁZA, FAZEKAS JÁNOS TÉR 19. em.: 6
ajtó: 52.
Postacím: 4400 NYÍREGYHÁZA, FAZEKAS JÁNOS TÉR 19. em.: 6
ajtó: 52.

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:  53049559
Adószám: 69346587-1-35
Üzemeltető e-mail címe: zoli@rocketing.hu

Bankszámla száma (IBAN): 
Swift/BIC kód: 
Telefonszám: +36 30 2515 048

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott marketing szolgáltatások segítségével a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ismereteket oszt meg a Szolgáltatást igénybe vevőkkel– a továbbiakban: „Megbízó”. A Megbízó igényeinek megfelelően a Szolgáltató a weboldalon jelzett és a megbízási szerződésben kötött különböző marketing kampányokat, szövegeket vagy design elemeket szolgáltatja a vevőknek.

A Szolgáltatás célja, hogy a vevők részére segítséget nyújtson a vállalkozás indításában és fejlesztésében, és hogy a megbízók által elvárt céges növekedés bekövetkezzen.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében vállalkozás fejlesztésével és növekedésével kapcsolatos kampányok, hirdetések, szövegek elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A Szolgáltatás nyújtója Szabó Nikoletta és Biró Zoltán egyéni vállalkozók, akik a megbízást kifejezetten elfogadják.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a cégek, vállalkozások indításával és fejlesztésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes tanácsadás, Google Adwords Marketing, social media marketing stb.) nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között megbízási szerződés létrehozása után jön létre, a megegyezett és szerződésbe foglalt áron.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megbízó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megbízó és a Szolgáltató által kitöltött szerződéssel jön létre.

A Megbízó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A kitöltés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megbízó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

A díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató egy egyszeri vagy havi teljesítésű összeget állapít meg a Megbízó számára, az általa kért megbízás jellege alapján. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A megbízási díj teljesítése

A Szolgáltató egyes projekteknél, például weboldalfejlesztés, 50% előleg teljesítését kéri a megbízótól a szerződés megkötése utáni 7 napon belül. Ennek hiányában a Szolgáltató megtagadhatja a munka elkezdését, és felbonthatja a szerződést a Megbízóval. A fennmaradó 50% a szerződésben megállapított határidőig leszállított megbízás teljesülése után történik.

Fizetési feltételek, módok és árak

Az árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mivel az eladók – Szabó Nikoletta E.V. és Biró Zoltán E.V – alanyi adómentes.

  1. Banki átutalás (előre utalás).

Bankszámla száma (IBAN): HU68 1160 0006 0000 0000 5767 9464

A Megrendelő fizetési kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejötte után számított legkésőbb 7 napon belül köteles kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatás árának felét, a fennmaradó összeget pedig a megbízás teljesítése után. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

  1. Készpénzes fizetés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejötte után számított legkésőbb 7 napon belül köteles kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatás árának felét, a fennmaradó összeget pedig a megbízás teljesítése után. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Számlázás

A megbízás teljesítése után vagy a tágyhó után a Vállalkozók számlát állítanak ki a Megbízó részére, aminek a teljesítési ideje 8 nap.  A vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Lemondási feltételek

Személyes vagy telefonos konzultáció/tanácsadás esetén, legkésőbb a megegyezett konzultációs időpont előtti 3. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándékát írásos formában (e-mailben) vagy telefonon. Ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 15 napon belül az előzetesen befizetett díjat. Amennyiben a lemondás később történik a Megrendelő, a befizetett díjat elveszíti, visszatérítésére nincs lehetőség.

Felmondás kezdeményezése

A Megbízó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását e-mailben a hello@rocketing.hu e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősségi kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jog

A http://www.rocketing.hu domain (továbbiakban: Honlap) és az alatta található információk, adatok és megoldások Szabó Nikoletta és Biró Zoltán (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatai, címsorai, dokumentumai, blog bejegyzései, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Szerző előzetesen (a megjelenés előtt) adott írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.rocketing.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megbízó felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ha máshol megjelenik a Szerző által publikált cikk, tanulmány, egyéb szellemi termék egészben vagy részletekben, minden esetben előzetes egyeztetés szükséges, melynek során áttekintésre kerül a publikáció előtt a szerkesztett anyag.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Domain címe”

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Szerző írásos engedélye szükséges. A Szerző fenntartja az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felelősség

A honlapon található információk jóhiszeműen, a Szerző legjobb tudása szerint kerültek megosztásra, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon és a Szellemi termékekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Honlapon található segédletek, tippek és tanácsok kivitelezésének következményeiért, a Honlap és a Szellemi termékek használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a személyes közreműködés, felügyelet külön és előzetes írásos beleegyezés alapján történik az elvégzett munka.

A Szellemi  termékekben (blog cikkek, hírlevél stb.) olvasható javaslatok, iránymutatások általános érvényűek, azok felhasználása, avagy eredményessége eltérő lehet konkrét esetekben, így mindenképp javasolt előtte szakemberrel történt egyeztetés, konzultáció szakértőkkel.

A Szellemi termékek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

A Szellemi termékek nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél, felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi követelést.

A Szellemi termékekben található tájékoztatások nem teljeskörűek!

Az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős az üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Változtatás joga

A Szolgáltató fenntartja magának a weboldalakon és a Szellemi termékekben található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Szellemi termékek relevánsak lennének, viszont a Szerző a legjobb tudásának megfelelően törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

Panaszkezelés

A Megbízó a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@rocketing.hu

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Webonic Kft. ( 8000 Székesfehérvár
Budai út 9-11., support@webonic.hu)

  1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt